HAS THE LEGAL POSITION OF THE SEA-CARRIER IMPROVED IN BELGIUM ?

It can be said with little hesitation that Belgium has always been a jurisdiction with a (very) favourable legal framework for cargo claimants, by imposing a strict liability regime consisting of a compulsory applicability of the Hague Visby rules. These rules  were incorporated in article 91 of the Maritime Code, which was then considered to […]

Het geheim van het onderzoek geldt niet voor een kok

Enkele dagen geleden maakte het parket bekend dat zij een sterrenchef wenste te vervolgen voor beweerde feiten van geweldpleging op een personeelslid. Het strafdossier dient nog te worden vastgesteld voor de raadkamer, die uiteindelijk zal moeten beslissen over de effectieve verwijzing naar de correctionele rechtbank. In deze zomerse komkommertijd sprongen zowat alle journalisten op dit […]

Nieuw buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht een stap dichterbij

Op 8 maart 2023 werd het wetsvoorstel houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek ingediend door de heer Koen Geens en mevrouw Katja Gabriëls (https://lnkd.in/eRN2wzPr). Na de inwerkingtreding van de bepalingen van het nieuwe boek 5 voor de contractuele verbintenissen, komt met dit wetsvoorstel een globale vernieuwing ook op het terrein van de verbintenissen uit […]

De telefoon van de advocaat

De poging tot vervolging door het parket van een bekend Gents strafpleiter, naar verluidt op basis van een tapgesprek tussen hemzelf en zijn cliënt, heeft heel wat deining veroorzaakt in de juridische wereld maar ook daarbuiten. Meteen stelt zich de vraag of een getapt gesprek tussen een advocaat en zijn cliënt zomaar mag worden aangewend […]

Welkom aan het nieuw verbintenissenrecht!

Met de Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek en vooral de Wet van 28 april 2022 houdende boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, (beide verschenen in het Belgisch Staatblad van 1 juli 2022) is het nieuwe verbintenissenrecht een feit. Wie met deze (basis)tak van het recht […]

Cassatie fluit Antwerpse burgemeester terug

De burgemeester kan op grond van de artikelen 133 en 135, § 2, 1° Nieuwe Gemeentewet een tijdelijk bestuurlijk beslag bevelen op kosten van de bestuurder van een motorvoertuig dat een veilig en vlot verkeer op openbare wegen heeft verstoord of de veiligheid van voorbijgangers in gevaar heeft gebracht. Deze mogelijkheid wordt in meerdere steden […]

The criminalization of Belgian shipping law

With the introduction of the new Belgian Shipping Code, the international trend towards the criminalization of shipping law continues unabated.

De criminalisering van het Belgisch scheepvaartrecht

Met de invoering van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek zet de internationale trend tot criminalisering van het scheepvaartrecht zich onverminderd door.

Naar een omkering van de samenloopleer en een exit van de quasi-immuniteit van de hulppersonen?

In het raam van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek heeft de Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht in een Voorontwerp van wet (dat nog niet is goedgekeurd in de Ministerraad) enkele markante keuzes gemaakt.

De digitale kopie van een uitspraak thans wettelijk verankerd

Bij wet van 17 februari 2021, houdende diverse bepalingen inzake justitie, wordt de elektronische mededeling van een niet-ondertekend afschrift van de beslissing in burgerlijke en strafzaken geregeld. Ingevolge de Corona-crisis was er reeds een praktijk ontstaan, gericht op het versturen van afschriften van uitspraken naar het elektronisch adres van advocaten of, bij gebreke daaraan, naar […]

Strafuitvoering in Corona-tijden (update)

Om de gezondheidstoestand binnen de overbevolkte gevangenissen onder controle te houden tijdens de corona-pandemie en bewegingen in en uit de gevangenis zo veel mogelijk te beperken, had de regering al in april 2020 Koninklijk Besluit nr. 3 bijzondere bevoegdheden aan de gevangenisdirecteurs gegeven om de strafuitvoering te schorsen (“strafonderbreking”) en zelfs te beslissen tot vervroegde […]

Cassatie is mild voor de gedetineerde die hoger beroep aantekent

Krachtens artikel 203, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering vervalt het recht van hoger beroep van een beklaagde indien de verklaring van hoger beroep niet is gedaan uiterlijk dertig dagen na de uitspraak van het vonnis. Artikel 204 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat een beklaagde op straffe van verval van het hoger beroep binnen […]