STRAFRECHT & STRAFPROCESRECHT

Strafrecht is meer dan het vervolgen van de misdrijven die dagdagelijks door strafpleiters in de pers worden belicht, zoals zware geweldplegingen, overvallen, zedendelicten en drugsfeiten. Strafrecht omvat ook financiële delicten, fiscale fraude, bedrieglijke faillissementen, inbreuken op de douanewetgeving ….. Strafrecht is dan ook onlosmakelijk verbonden met diverse andere rechtstakken, zoals het economisch recht, het aansprakelijkheidsrecht, het sociaal recht, het milieurecht en ruimtelijke ordening, het ondernemingsrecht, de faillissementswetgeving, het medisch recht, het sportrecht, enzovoort.

In het strafrecht onderscheiden we twee takken: enerzijds het materieel strafrecht (dit is de beschrijving van strafbare gedragingen en hun straffen) en anderzijds het formeel strafrecht (dit zijn de procedures om het materieel strafrecht af te dwingen). Het materieel strafrecht valt in ons land onder het Strafwetboek. Terwijl het Wetboek van Strafvordering dan weer het formeel strafrecht, oftewel de strafvordering, regelt.

In het Belgische strafrecht bestaan er drie soorten misdrijven: overtredingen, wanbedrijven en misdaden.

Het onderscheid tussen deze verschillende soorten van misdrijven is belangrijk omdat de ernst van de feiten bepaalt voor welke rechtbank de verdachte moet verschijnen en welke straffen mogelijk zijn.

Een handeling kan pas als misdrijf of strafbaar feit worden beschouwd wanneer ze uitdrukkelijk zo in de wet beschreven is. De wet kan in dit geval een bepaling uit het strafwetboek zijn of een bijzondere strafwet, maar ook bijvoorbeeld de wegcode of de wapenwet.

Een misdrijf op heterdaad is een misdrijf (overtreding, een wanbedrijf of een misdaad) dat ontdekt wordt op het ogenblik dat het wordt gepleegd.

Onderstaand treft U enkele concrete vragen die vaak worden gesteld, en waarbij wij u kunnen adviseren:

 • Ik ben slachtoffer ven een misdrijf. Hoe kan ik mij burgerlijke partij stellen?
 • Bij de politie of de onderzoeksrechter werd een klacht tegen mij ingediend. Mag ik het dossier inkijken? Wat betekent ‘Salduz’?
 • Ik ontving een uitnodiging voor een verhoor door de politie. Wat zijn mijn rechten? Kan ik mij laten bijstaan door een advocaat?
 • Ik werd gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Welke straf kan ik krijgen?
 • Ik werd onterecht opgesloten in de gevangenis. Heb ik recht op een schadevergoeding?
 • Ik beging een verkeersinbreuk . Wat kunnen daarvan de gevolgen zijn?
 • Bij een controle had ik drugs in mijn bezit. Zal ik daarvoor worden vervolgd?
 • Na een controle van mijn bedrijf door de arbeidsinspectie word ik vervolgd voor inbreuken op de sociale wetgeving. Zal ik mijn bedrijf moeten sluiten?
 • Kan ik een veroordeling van mijn strafblad laten verwijderen?
 • Wanneer kan ik vervroegd in vrijheid worden gesteld?
 • Ik kreeg voorwaarden opgelegd. Hoe lang blijven deze gelden?
 • Wat houdt een werkstraf juist in en kom ik daarvoor in aanmerking?
 • Kan ik vragen dat mijn rijverbod op een door mijzelf gekozen datum aanvangt?
 • Ik ben arts en een heelkundige ingreep had ongewenste gevolgen. Kan ik daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd?
 • Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen mij. Kan ik zelf vragen dat bepaalde onderzoeksdaden worden gesteld?
 • Ik wil een klacht indienen. Hoe doe ik dat?

Wat kan Metis Advocaten voor u doen?

Wij bieden U steeds bijstand op maat, ook in strafzaken. Dit ongeacht het gegeven of U verdachte of slachtoffer bent. Wij behandelen grote en kleinere strafzaken zonder onderscheid. Alle zaken worden door ons kantoor met eenzelfde professionalisme en gedrevenheid behandeld.

Onze bijstand strekt zich, bij wijze van voorbeeld, uit over volgende misdrijven:

 • Aanranding van de eerbaarheid
 • Afpersing
 • Bedrog
 • Belaging en bedreiging
 • Brandstichting
 • Criminele organisaties
 • Diefstal en heling
 • Douanemisdrijven
 • Drugsdelicten
 • Faillissementsmisdrijven
 • Fraude in alle vormen
 • Inbreuken op de arbeidsreglementering en sociale zekerheid
 • Laster en eerroof
 • Mensenhandel of mensensmokkel
 • Medische fouten
 • Milieudelicten
 • Misbruik van vennootschapsgoederen
 • Moord en doodslag
 • Omkoping
 • Ontucht en prostitutie
 • Oplichting en misbruik van vertrouwen
 • Opzettelijke en onopzettelijke slagen of verwondingen
 • Schending van het beroepsgeheim
 • Stalking of belaging
 • Verkeersinbreuken
 • Verkrachting en andere zedendelicten
 • Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken
 • Vermogensdelicten
 • Wapenhandel of wapendracht
 • Witwaspraktijken

In strafzaken is het altijd aangewezen om tijdig een advocaat te mandateren om tussen te komen, ongeacht of u verdachte of slachtoffer bent. Aarzel dus zeker niet om een advocaat te contacteren indien u werd uitgenodigd voor een verhoor of slachtoffer bent geworden van bepaalde feiten.

Wanneer U gevraagd wordt een verklaring af te leggen is het van groot belang dat u zich bewust bent van uw rechten en dat U zich voorafgaand behoorlijk laat adviseren. Een eerste verklaring heeft steeds een grote invloed op het verder verloop van het dossier.

Metis Advocaten is de aangewezen partner om u daarbij en tijdens het verdere verloop van het onderzoek te begeleiden, maar ook om u later, bij een eventuele behandeling van het dossier voor de correctionele rechtbank, te verdedigen. Uiteraard kunt u ook na de gerechtelijke procedure blijven rekenen op onze bijstand.

Uiteraard kunnen ook slachtoffers steeds bij ons terecht. Slachtoffers hebben het recht om het strafonderzoek te volgen en zij kunnen ook vragen dat bepaalde onderzoeksdaden worden gesteld. In geval van lichamelijke schade kan het bovendien belangrijk zijn een eigen dokter of expert aan te stellen, zodat uw letsels correct worden begroot. De organisatie van een burgerlijke partijstelling laat u best over aan specialisten ter zake, zodat geen schadeposten uit het oog worden verloren. Als slachtoffer worden de kosten van uw advocaat bovendien vaak gedekt door uw familiale verzekering.

Tot slot kunnen wij U ook bijstaan in strafrechtelijke procedures voor het Hof van Cassatie. Ons kantoor heeft meerdere advocaten die beschikken over de vereiste erkenning om een Cassatieberoep aan te tekenen.