Bescherming tegen schuldeisers ten tijde van COVID-19: de regering biedt een (zeer) tijdelijke bescherming aan bedrijven in moeilijkheden

Op 24 april jl. werd het nieuwe KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID−19 crisis gepubliceerd. Met het KB komt de regering opnieuw tegemoet aan de almaar grotere vraag van ondernemers om in bijkomende steunmaatregelen te voorzien om de nefaste gevolgen van de […]

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in ‘Corona’ tijden – opzegtermijn gaat onmiddellijk in

Arbitragebeding in handelsagentuurovereenkomst geldig – UNAMAR t/ NAVIBULGAR

Het beding in een handelsagentuurovereenkomst, die het recht van een EU-lidstaat toepasselijk verklaart en elk toekomstig geschil onderwerpt aan arbitrage in het EU-land van de rechtskeuze is geldig.

Strafuitvoering in Corona-tijden

De minister van Justitie heeft bij Koninklijk Besluit van 9 april 2020 bijzondere bevoegdheden aan de gevangenisdirecteurs gegeven om de strafuitvoering te schorsen (“strafonderbreking”) en zelfs te beslissen tot vervroegde voorlopige invrijheidstelling.

Het coronavirus en zijn gevolgen: overmacht of niet?

De wereldwijde coronacrisis roept ook juridische vragen op.