De informatie en mededelingen die door Metis Advocaten op deze website worden aangeboden, kunnen Metis Advocaten op geen enkele manier verbinden en zijn louter informatief. Wij beogen juiste en precieze informatie te verstrekken, maar deze informatie kan niet beschouwd of gebruikt worden als advies m.b.t. een welbepaald probleem.

Metis Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens het aanwenden en toepassen van deze informatie en mededelingen zonder ter zake te zijn geraadpleegd.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst in ‘Corona’ tijden – opzegtermijn gaat onmiddellijk in

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst dient door zowel werkgever als werknemer een opzegtermijn in acht te worden genomen.

Een opzegtermijn kan echter worden geschorst, en dit in de gevallen expliciet opgenomen in de wet.

Werkloosheid wegens overmacht is niet opgenomen in de lijst van schorsingen van de opzegtermijn.

Zo wordt de opzegtermijn wel geschorst bij bv. :

  • economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden
  • slechtweerverlet voor arbeiders
  • arbeidsongeschiktheid
  • jaarlijkse vakantie
  • periode van zwangerschaps- of moederschapsverlof
  • voorlopige hechtenis
  • enz.

De opzegtermijn wordt echter niet geschorst wanneer de werkloosheid het gevolg is van de Corona lock down, indien aangenomen wordt dat deze omstandigheid overmacht is.

Werkgevers die bijgevolg nu een opzeg betekenen aan personeelsleden die werkloos zijn wegens overmacht (zeer concreet, door de Corona lock down) dragen daarvan de lasten niet (maar wel de overheid).

Er zal echter telkens onderzocht moeten worden of de verwijzing naar de technische werkloosheid rechtmatig is gebeurd : zo kan de vraag gesteld worden of de werkgever het personeel niet te snel in technische werkloosheid heeft geplaatst, dan wel of dat vermijdbaar was.

Voor vragen omtrent dit en andere arbeidsrechtelijke thema’s kan u terecht bij Metis Advocaten, pb@metisadvocaten.be

24 april 2020