De informatie en mededelingen die door Metis Advocaten op deze website worden aangeboden, kunnen Metis Advocaten op geen enkele manier verbinden en zijn louter informatief. Wij beogen juiste en precieze informatie te verstrekken, maar deze informatie kan niet beschouwd of gebruikt worden als advies m.b.t. een welbepaald probleem.

Metis Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens het aanwenden en toepassen van deze informatie en mededelingen zonder ter zake te zijn geraadpleegd.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen.

Welkom aan het nieuw verbintenissenrecht!

Met de Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek en vooral de Wet van 28 april 2022 houdende boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek, (beide verschenen in het Belgisch Staatblad van 1 juli 2022) is het nieuwe verbintenissenrecht een feit.

Wie met deze (basis)tak van het recht te maken krijgt, weet dat de bepalingen in de Code Napoleon al lang geen juist en volledig beeld meer boden van de stand van het recht. Voor de overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2023 kan nu een beroep worden gedaan op een moderne codificatie  die de toegankelijkheid en hanteerbaarheid van de rechtsregel aanzienlijk faciliteert. Definities, implementatie van recente ontwikkelingen in de cassatierechtspraak én een aantal markante vernieuwingen werden doorgevoerd.

Zo wordt onder meer de omstreden imprevisieleer in ons recht erkend en worden heel wat instrumenten voorzien om de positie van gedupeerde schuldeisers te versterken, buiten de rechtbanken om. Een arsenaal aan buitengerechtelijke en anticipatieve remedies, zoals de wettelijk erkende buitengerechtelijke ontbinding en vervanging, een buitengerechtelijke nietigheid en zelfs anticipatieve remedies zoals voorafgaande ontbinding en ENAC bieden heel wat mogelijkheden.

Verder is vermeldenswaardig dat voortaan een algemeen verbod op het gebruik van onrechtmatige bedingen is opgenomen. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe dat zich zal verhouden tot de bestaande B2C en B2B-regelingen in het WER.

Ondernemingen doen er goed aan deze nieuwe regels in ogenschouw te nemen en vanuit die optiek hun contractuele voorwaarden door te lichten. Wij zijn graag bereid u, op maat van uw noden, toelichting en bijstand te bieden bij deze oefening.

1 augustus 2022