De informatie en mededelingen die door Metis Advocaten op deze website worden aangeboden, kunnen Metis Advocaten op geen enkele manier verbinden en zijn louter informatief. Wij beogen juiste en precieze informatie te verstrekken, maar deze informatie kan niet beschouwd of gebruikt worden als advies m.b.t. een welbepaald probleem.

Metis Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens het aanwenden en toepassen van deze informatie en mededelingen zonder ter zake te zijn geraadpleegd.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen.

De digitale kopie van een uitspraak thans wettelijk verankerd

Bij wet van 17 februari 2021, houdende diverse bepalingen inzake justitie, wordt de elektronische mededeling van een niet-ondertekend afschrift van de beslissing in burgerlijke en strafzaken geregeld.

Ingevolge de Corona-crisis was er reeds een praktijk ontstaan, gericht op het versturen van afschriften van uitspraken naar het elektronisch adres van advocaten of, bij gebreke daaraan, naar het elektronisch adres dat rechtzoekenden hadden vermeld in hun procedurele geschriften.

Deze praktijk werd echter niet op een uniforme manier toegepast en, hoewel artikel 792, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek geen sanctie voorziet, voldoet ze niet volledig aan de huidige wettelijke vereiste.

Middels de betreffende wet wordt deze praktijk nu verankerd, dit alles in afwachting van de verdere informatisering binnen justitie.

Aldus wordt binnen de 5 dagen, te rekenen van de uitspraak, door de griffier kennis gegeven van een niet-ondertekend afschrift aan elke partij of, in voorkomend geval, aan hun advocaten.

De betreffende kennisgeving doet de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden niet lopen.

De kennisgeving gebeurt op elektronische wijze aan het professionele elektronische adres van de advocaat of, indien het een partij betreft die zonder advocaat is verschenen, aan het gerechtelijk elektronische adres van die partij of, bij gebreke daaraan, aan het laatst elektronische adres dat die partij heeft verstrekt in het kader van de rechtspleging.

Indien de griffier geen elektronisch adres kent of indien de kennisgeving aan het elektronische adres niet is geslaagd, gebeurt de kennisgeving bij gewone brief.

Het spreekt voor zich dat deze wettelijke bepaling een verlichting betekent voor heel wat advocaten in strafzaken die zich tot voor kort steeds naar de griffie dienden te begeven, om kennis te nemen van een gerechtelijke beslissing.

Het is nu wachten op de verdere noodzakelijke informatisering, waarbij het digitaal beschikbaar stellen van strafdossiers, ook in het kader van het vooronderzoek, zeker een prioriteit is.

1 maart 2021