VOORWAARDEN

VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overdracht van een geheel of gedeelte van het handelsfonds van NV LCL GLOBAL, zoals uiteengezet in de aanbesteding, hierna te noemen: “het handelsfonds”.

Artikel 1.
De overdracht van een geheel of gedeelte van de Onderneming wordt georganiseerd en beslist onder toezicht van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Mr. Stéphane Van Moorleghem werd aangesteld als gerechtsmandataris om de overdracht te organiseren en te realiseren, onder toezicht van gedelegeerd rechter, de heer Roger Degrieck.

De overdracht van het personeel is onderworpen aan de bepalingen van CAO nr. 102 dd. 5 oktober 2011 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijzing van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag.

De CAO kan geraadpleegd worden op www.metisadvocaten.be.

Artikel 2.
De bepalingen van Boek XX Wetboek Economisch Recht (hierna Boek XX WER) zijn van toepassing.

De tekst van Boek XX WER is te vinden op www.metisadvocaten.be.

Artikel 3.
Boek XX WER bepaalt dat de gerechtsmandataris de door de bieders te volgen procedure vaststelt (artikel XX.87 WER) voor overdracht van het handelsfonds.

In beginsel wordt het handelsfonds gegund aan de hoogste bieder, waarbij het behoud van de het Handelsfonds met voortzetting van de werkgelegenheid als doorslaggevend punt zal worden beschouwd, in het geval van vergelijkbare biedingen.

Iedere kandidaat kan op www.metisadvocaten.be alle informatie verkrijgen om een goede inschatting van de waarde van het bedrijf te kunnen maken. Vragen kunnen ook rechtstreeks gesteld worden aan METIS ADVOCATEN (de heer Stéphane Van Moorleghem – svm@metisadvocaten.be en de heer Iwein Moorkens – im@metisadvocaten.be). Tevens zal een digitale data room worden ingericht.

Elke geïnteresseerde partij zal gevraagd worden vooraf een geheimdhoudingssovereenkomst te ondertekenen, waarvan de tekst kan worden geraadpleegd worden op voormelde website, alvorens enige bedrijfsgevoelige Informatie te ontvangen.

Een bod kan betrekking hebben op het geheel of een onderdeel/deel van het handelsfonds, door de bieder zelf te bepalen.

Er zal voorrang gegeven worden aan biedingen die de overdracht van het volledige handelsfonds beogen.

Vervolgens zal bij gelijkwaardige biedingen voorrang gegeven worden aan het bod die de hoogste graad van tewerkstelling van het bestaande personeelsbestand garandeert.

Artikel 4.
Indien het hoogste bod lager is dan de in artikel XX.87 §2 WER vereiste minimumwaarde, kan het bod niet worden aanvaard en kan de rechtbank het bod niet goedkeuren.

De minimumwaarde wordt bepaald door de gerechtsmandataris en wordt vooraf niet bekend gemaakt.

Artikel 5.
Een bieder dient samen met zijn bod een bankgarantie te verstrekken ter ondersteuning van zijn bod.

De tekst van de te verstrekken garantie kan worden geraadpleegd op de website van METIS ADVOCATEN.

Artikel 6.
Alle biedingen moeten uiterlijk op 27 april 2022, 10:00 uur lokale tijd, aan de gerechtsmandataris worden bezorgd, met behulp van het formulier dat op de website te vinden is, in een gesloten envelop, tegen ontvangstbewijs, of met een bijlage per e-mail naar svm@metisadvocaten.be.

Elk bod dat na dit tijdstip wordt ingediend, zal worden geweigerd, tenzij een geldige reden voor de laattijdige indiening ervan wordt aangetoond.

De gerechtsmandataris zal beslissen of er een geldige reden is voor de laattijdige overmaking. Zijn beslissing is definitief en niet vatbaar voor beroep.

Elk bod dat wordt uitgebracht na de opening van de verzegelde enveloppen en de lezing van de e-mails is onontvankelijk en zal worden verworpen, zelfs indien dit bod hoger is dan de biedingen dat op dat ogenblik werd ontvangen.

De verzegelde enveloppen zullen worden geopend en de per e-mail ingediende biedingen zullen worden gelezen door de heer Roger Degrieck op 27 april 2022 om 11:00 uur, in de kantoren van METIS ADVOCATEN.

Alle bieders hebben het recht om daarbij aanwezig te zijn.

Artikel 7.
Elk bod moet onvoorwaardelijk zijn, moet worden gehandhaafd voor de ganse duur van de procedure nodig voor de Rechtbank om de machtiging van de overdracht te verkrijgen, en moet vermelden of het de voortzetting van de tewerkstelling van het personeel omvat zoals bepaald in artikel XX.89 WER.

Artikel 8.
Indien een bod wordt aanvaard door de gerechtsmandataris zal het ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de bepalingen van Boek XX WER.

De overdracht gebeurt onder de voorwaarden van de overeenkomst, zoals aanvaard door de rechtbank (artikel XX.91 WER) en waarvan de tekst kan worden geraadpleegd op de website van METIS ADVOCATEN en die geacht wordt door de kandidaat te zijn aanvaard (“de Overeenkomst”). Deze overeenkomst zal samen met het bod voor machtiging aan de Ondernemingsrechtbank worden voorgelegd (artikel XX.87 – XX.89 WER).

Indien verschillende biedingen vergelijkbaar worden bevonden zullen deze biedingen worden voorgelegd aan de Ondernemingsrechtbank en waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de bieding die het behoud van de werkgelegenheid garandeert door een sociaal akkoord (artikel XX.89 §1 WER).

Artikel 9.
Zodra de Ondernemingsrechtbank een bod heeft goedgekeurd en/of weerhouden, zal de handelsfonds worden overgedragen aan de kandidaat conform de bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 10.
De prijs is betaalbaar binnen de 3 werkdagen te rekenen vanaf het vonnis tot goedkeuring van het bod en na ondertekening van de Overeenkomst op volgende rekening op naam van Mr. Stéphane Van Moorleghem, Metis Advocaten, bij BNP Paribas Fortis (BE66 0016 7347 7443, GEBA BEBB).
Het handelsfonds wordt geacht overgedragen te zijn nadat de gerechtsmandataris ontvangst van de prijs heeft bevestigd.

Artikel 11.
Geen enkele garantie wordt verstrekt door NV LCL GLOBAL, noch door de gerechtsmandataris, noch door de Ondernemingsrechtbank met betrekking tot de overdracht en/of met betrekking tot het handelsfonds, verworven door de kandidaat wiens bod werd weerhouden en vervolgens door de Rechtbank werd goedgekeurd.

De kandidaat die een bod doet, wordt geacht zich voldoende te hebben kunnen informeren over de samenstelling en de waarde van het Handelsfonds: noch de Onderneming, noch de gerechtsmandataris, noch de Ondernemingsrechtbank verlenen terzake enige waarborgen.

De Onderneming en/of de gerechtsmandataris verlenen geen enkele garantie m.b.t. de rendabiliteit en/of winstgevendheid van de overgedragen activiteit en/of handelsfonds.

Artikel 12.
De kandidaat die nalaat de volledige prijs te betalen en het bedrijf in ontvangst te nemen zoals overeengekomen, zal aansprakelijk zijn voor alle schade en verliezen die hieruit voortvloeien, onder meer bestaande uit de niet betaalde prijs.

Bij niet-nakoming door de kandidaat van een goedgekeurde bieding zal de gerechtsmandataris het bedrijf aanbieden aan de andere bieders en de overdrachtsprocedure heropenen.

Artikel 13.
Elke niet-naleving van de biedingsvoorwaarden leidt tot de verwerping van het bod, tenzij de niet-naleving als niet-essentieel wordt beschouwd.

De gerechtsmandataris beslist of deze niet-naleving al dan niet van essentieel belang is. Zijn beslissing is definitief en niet vatbaar voor beroep.