GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

TUSSEN:

de NV LCL GLOBAL, Noorderlaan 121, 2030 Antwerpen, KBO 0479.128.728
en/of Mr. Stéphane Van Moorleghem en/of Metis Advocaten

LCL GLOBAL wordt hierna genoemd “de Onderneming”

Mr. Stéphane Van Moorleghem wordt hierna “de Gerechtsmandataris” genoemd;

EN:

[…]

hierna “de Kandidaat” genoemd.

*****

WORDT VOORAF HET VOLGENDE UITEENGEZET:

Bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen dd. 2 februari 2022 verleende de rechtbank NV LCL GLOBAL bescherming tegen diens schuldeisers overeenkomstig artikel XX.39 WER voor een periode eindigend op 2 mei 2022 en dit met het oog op de overdracht onder gerechtelijk gezag aan één of meerdere derden, van een geheel of gedeelte van haar activiteiten.

Het handelsfonds van NV LCL GLOBAL zal verkocht worden aan de hoogste bieder onder toezicht van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Mr. Stéphane Van Moorleghem (Metis Advocaten) werd als gerechtsmandataris aangesteld met opdracht deze overdracht te organiseren en te realiseren.

De Kandidaat is geïnteresseerd in het verwerven van een geheel of gedeelte van de activiteiten van de Onderneming.
Ten dien einde zal hem inzage worden verleend in vertrouwelijke informatie die de bedrijfsvoering van de Onderneming, in de ruimste betekenis, aanbelangt.

De “voorwaarden” toepasselijk op de overdracht van een geheel of deel van het handelsfonds zijn hieraan gehecht en maken deel uit van deze overeenkomst.

De Kandidaat verklaart daarvan kennis te hebben genomen en deze voorwaarden te aanvaarden.

De Kandidaat verbindt er zich met deze overeenkomst toe alle daarbij verkregen informatie als volstrekt vertrouwelijk te aanzien, zoals hierna verder uiteengezet.

WORDT VERVOLGENS OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD WAT VOLGT:

Artikel 1.
De Kandidaat bevestigt en erkent dat alle informatie die hij heeft en zal ontvangen van of namens de Onderneming en/of de Gerechtsmandataris en/of METIS ADVOCATEN over de overdracht, met inbegrip van informatie verkregen door bezoeken, (hierna te noemen de “Informatie”) strikt vertrouwelijk zal zijn.

Artikel 2.
De Kandidaat verbindt zich ertoe ten aanzien van de Onderneming en/of de Gerechtsmandataris en de aandeelhouders van de Onderneming

2.1. de Informatie te behandelen als vertrouwelijk, en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid te garanderen;

2.2. geen commercieel of financieel voordeel te halen uit de Informatie, anders dan het beogen van de Overdracht, en de Informatie uitsluitend te gebruiken met het oog op de evaluatie ervan;

2.3. geen rechtstreeks of onrechtstreeks contact op te nemen met de Onderneming, haar aandeelhouders, werknemers, leveranciers of klanten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de Gerechtsmandataris;
2.4. de Informatie op geen enkel ogenblik bekend te maken of op een andere manier ter beschikking te stellen van een derde, behalve :

2.4.1. aan zijn commissaris en werknemers die in het kader van hun taak de Informatie dienen te ontvangen, te beoordelen en in overweging te nemen;

2.4.2. aan zijn professionele adviseurs die hiervan op de hoogte moeten zijn om hun diensten te kunnen verlenen in het kader van deze overdracht; de Kandidaat verbindt zich er toe dat deze adviseurs eveneens de vertrouwelijkheidsverbintenis vervat in deze Geheimhoudingsovereenkomst zullen naleven;

2.5. bij het einde van de onderhandelingen, alle Informatie terug te geven aan de Gerechtsmandataris en alle kopieën, onder welke vorm ook, te vernietigen;

2.6. de werknemers van de Onderneming of haar gelieerde ondernemingen niet aan te werven, behoudens door overname van de Onderneming.

Artikel 3.
Deze verbintenis is niet van toepassing op Informatie die:

3.1. reeds openbaar is of buiten de schuld van de Kandidaat openbaar wordt;

3.2. later en onafhankelijk door de Kandidaat is ontwikkeld zonder het voordeel van de Informatie;

3.3. verplicht openbaar gemaakt dient te worden op grond van de wet, een regelgevende instantie of een rechtbank;

3.4. in het bezit is van de Kandidaat voorafgaand aan de ondertekening van deze Geheimhoudingsovereenkomst;

3.5. is goedgekeurd voor vrijgave, gebruik of openbaarmaking bij voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming of de Gerechtsmandataris.

Artikel 4.
Partijen komen ook overeen dat:

4.1. geen enkele partij die bij deze transactie betrokken is, verplicht is om enig voorstel dat in de loop van de onderhandelingen gedaan wordt, te aanvaarden;

4.2. de Informatie geen aanbod zal vormen voor enige transactie, noch zal dienen als basis voor enige overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk vermeld;

4.3. noch de Gerechtsmandataris, noch de Onderneming of haar aandeelhouders, werknemers, of haar adviseurs verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige fout of weglating in de Informatie;

4.4. de Kandidaat zijn eigen onderzoek en analyse dient uit te voeren met het oog op een mogelijke overeenkomst.

Artikel 5.
De Kandidaat bevestigt in eigen opdracht te handelen en niet als agent of makelaar voor een derde partij.

Artikel 6.
Elke inbreuk op deze geheimhoudingsovereenkomst wordt gesanctioneerd met een schadevergoeding van € 100.000,00 per inbreuk en dit onverminderd het recht van de Onderneming en/of de Gerechtsmandataris om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 7.
De bepalingen van deze vertrouwelijkheidsovereenkomst werken door gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de ondertekening.

Artikel 8.
Op deze Geheimhoudingsovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn exclusief bevoegd.

 

Antwerpen, [datum]

in twee exemplaren, waarvan elk der partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

voor de Onderneming                                                                                                                                  voor de Kandidaat

Bijlage:

1. de voorwaarden