De informatie en mededelingen die door Metis Advocaten op deze website worden aangeboden, kunnen Metis Advocaten op geen enkele manier verbinden en zijn louter informatief. Wij beogen juiste en precieze informatie te verstrekken, maar deze informatie kan niet beschouwd of gebruikt worden als advies m.b.t. een welbepaald probleem.

Metis Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens het aanwenden en toepassen van deze informatie en mededelingen zonder ter zake te zijn geraadpleegd.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen.

Vanaf 1 september 2020 is het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek van toepassing

Het nieuw Scheepvaartwetboek beoogde initieel de herziening van de Zeewet, die sedert 1879 van toepassing was en gedurende bijna 150 jaar amper werd gewijzigd.

Een modernisering drong zich dan ook op.

Het nieuw Scheepvaartwetboek is echter veel meer geworden dan louter een modernisering van de oude Zeewet.

Het nieuw wetboek beslaat ongeveer alle aspecten (privaat én publiek recht) van zee- en binnenvaart en is zo een allesomvattende Codex geworden waarin ongeveer alle materies in dit verband worden geregeld.

De totstandkoming van het Wetboek duurde meer dan 10 jaar en er ging een zeer ruime bevraging van alle actoren van de maritieme actoren aan vooraf.

In de context van deze beperkte bijdrage is het absoluut niet mogelijk om inhoudelijk op de nieuwe regelgeving in te gaan.

Wat echter bijzonder in het oog springt is dat de wetgever nadrukkelijk heeft aangegeven dat het wetboek schuldeiser-vriendelijk is, hetgeen betekent dat het de afnemers van de door de rederijen aangeboden dienstverlening beoogt te beschermen.

Anders gezegd, het wetboek bevoordeelt de lading.

De integrale wettekst kan u hier raadplegen.

1 september 2020