De informatie en mededelingen die door Metis Advocaten op deze website worden aangeboden, kunnen Metis Advocaten op geen enkele manier verbinden en zijn louter informatief. Wij beogen juiste en precieze informatie te verstrekken, maar deze informatie kan niet beschouwd of gebruikt worden als advies m.b.t. een welbepaald probleem.

Metis Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens het aanwenden en toepassen van deze informatie en mededelingen zonder ter zake te zijn geraadpleegd.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen.

DE ZELFSTANDIGE EN ZIJN SCHULDEN NA COVID-19: BESCHERMING VAN DE (ENIGE) GEZINSWONING TEGEN SCHULDEISERS

Iedere zelfstandige kan het onroerend goed dat tot zijn hoofdverblijfplaats dient onbeslagbaar laten verklaren.

Zodra de zelfstandige zulks een verklaring heeft afgelegd, is het onroerend goed onbeslagbaar voor nieuwe schulden uit hoofde van zijn beroepsactiviteit.

Als bestuurder van een vennootschap, geconfronteerd met de financiële malaise ingevolge Covid-19, is het aan te bevelen een dergelijke verklaring van onbeslagbaarheid alsnog af te leggen teneinde de gezinswoning te vrijwaren voor latere schulden.

Van belang is dat deze onbeslagbaarheid ook een later faillissement doorstaat.

Voor verdere informatie en advies hieromtrent, contacteer Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mr. Iwein Moorkens of Mr. Katrin Meerts.

3 juli 2020