De informatie en mededelingen die door Metis Advocaten op deze website worden aangeboden, kunnen Metis Advocaten op geen enkele manier verbinden en zijn louter informatief. Wij beogen juiste en precieze informatie te verstrekken, maar deze informatie kan niet beschouwd of gebruikt worden als advies m.b.t. een welbepaald probleem.

Metis Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens het aanwenden en toepassen van deze informatie en mededelingen zonder ter zake te zijn geraadpleegd.

Door naar de pagina’s op de website door te klikken en deze te bezoeken, verklaart de bezoeker expliciet voormelde bedingen te aanvaarden en te erkennen.

EINDE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN TEGEN (DE GEVOLGEN VAN) COVID-19 PANDEMIE

Vanaf 18 juni 2020 zullen ondernemingen waarvan de continuïteit bedreigd werd door de COVID-19 pandemie niet langer beschermd zijn tegen hun schuldeisers.

Het moratorium (tijdelijke opschorting) op faillietverklaring en beslag werd niet verlengd.

Wordt u door uw schuldeiser in faillissement gedagvaard of wordt beslag gelegd op uw goederen, neem dan contact op METIS ADVOCATEN (Mr. Stéphane Van Moorleghem, Mr. Iwein Moorkens, Mr. Katrin Meerts).